Communication dans un congrès, EX-SITU, Informatique, Interface homme-machine

BayesGaze: A Bayesian Approach to Eye-Gaze Based Target Selection

Zhi Li, Maozheng Zhao, Yifan Wang, Sina Rashidian, Furqan Baig, et al.. BayesGaze: A Bayesian Approach to Eye-Gaze Based Target Selection. GI 2021 - Graphics Interface, May 2021, Virtual event, Canada. pp.231-240, ⟨10.20380/GI2021.35⟩. ⟨hal-03288767⟩

Publié le